Algemene voorwaarden Private Gym Raalte

Private Gym Raalte heeft een aantal algemene voorwaarden opgesteld waarmee ieder lid akkoord gaat bij het tekenen van zijn/haar lidmaatschap.

1. Alle lidmaatschappen worden na periode van overeenkomst automatisch verlengd en zijn vanaf dan maandelijks opzegbaar via een opzegformulier op de club of een digitale opzegging.

2. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van één kalendermaand in acht genomen. Een tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden.

3. De lidmaatschappen gaan altijd in per 1e van de aankomende maand. Als u eerder dan de
1e van de maand lid wordt, betaalt u het resterende deel (pro rato) op de eerste incasso. Alle abonnementen dienen vooraf te worden betaald.

Bij niet tijdige of volledige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Private Gym Raalte. Daarbij zullen de kosten zoals, buitenrechtelijke incassokosten, loonkosten en administratiekosten voor rekening van de deelnemer.

4. Na 3 maanden, vanaf totstandkoming van de overeenkomst, kunnen de tarieven jaarlijks
worden verhoogd.

5. Private Gym Raalte verwerkt persoonsgegevens van het lid of een ander betrokkene op
behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet-en 
regelgeving, waaronder in ieder geval begrepende wet-en regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Het lid is bekend met de huisregels van Private Gym Raalte. Deze huisregels zijn aanwezig
 op de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de gym. Ieder lid is verplicht deze huisregels na te leven.

7. In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke
toestemming van Private Gym Raalte het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3
 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie).
Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten
genoegen van Private Gym Raalte – deugdelijk bewijs.

8. Private Gym Raalte is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte
voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van opzet of
bewuste roekeloosheid zijdens Private Gym Raalte.

9. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke
bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Private
Gym Raalte, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het 
verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de gym.

10. Om verantwoord te kunnen sporten en dit te waarborgen dient ieder lid een intakegesprek en techniektraining te hebben gehad.

11. Private Gym Raalte maakt passende trainingsthema's, gemaakt door een gekwalificeerde personal trainer. Private Gym Raalte is gehouden zijn verplichtingen na te komen.

12. Tijdens het trainen dient iedereen in correcte sportkleren te trainen. Het dragen van sportschoenen is verplicht. Ook is het verplicht om de sportschoenen pas aan te trekken bij Private Gym Raalte. Dit voorkomst extra slijtage aan de toestellen en kan iedereen trainen in een schone gym.

13. Private Gym Raalte behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen op ieder moment.

14. Elk handelen, nalaten of gedrag van een deelnemer, of bezoeker van Private Gym Raalte, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Private Gym Raalte kunnen benadelen, geeft Private Gym Raalte en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de gym te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van het abonnementsgeld of schadevergoeding. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Goed om te weten!

Bij Private Gym Raalte hangen twee camera's. Een camera is gericht op de ingangsdeur en de andere op de Private Gym.

1. Aard cameratoezicht
1.1. Private Gym Raalte plaats cameratoezicht ten behoeve van:
- Toegangscontrole en gebouwen van Private Gym Raalte.
- Bewaking van goederen aanwezig in gebouw van Private Gym Raalte.
- Preventie en registratie van overlast zoals vandalisme.
- Registratie van aanwezigheid en afwezigheid leden Private Gym Raalte En alles dat daar direct mee samenhangt.
1.2. De opgenomen beelden kunnen op ieder moment worden uitgekeken.
1.3. Het cameratoezicht wordt aangekondigd middels aankondigingsborden bij de grenzen van het door de camera’s bestreken terrein, doordat de camera’s duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, middels een aankondiging op mededelingenbord bij Private Gym Raalte.

2. Verborgen camera’s
2.1. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

3. Uitvoering cameratoezicht
3.1. Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgebracht door Private Gym Raalte. Private Gym Raalte blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het cameratoezicht.

4. Bewaartermijn van de beelden
4.1. Na vastlegging worden de beelden gedurende 30 dagen bewaard met het oog op gebruik voor de onder “Aard van het cameratoezicht” genoemde doelen.
4.2. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffend onder het “Aard van cameratoezicht” genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard totdat het incident is opgelost.
4.3. Na het verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden deze beelden gewist door de gegevensdrager.
4.4. Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.

5. Toegang en beveiliging van de beelden
5.1. Private Gym Raalte heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
5.2. De personen die de beelden mogen bekijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met wachtwoord beveiligd.

6. Inzage en kopieën camerabeelden
6.1. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen op beelden waar hij/zij herkenbaar in beeld is.

Ben je overtuigd?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Algemene voorwaarden